TENEL spol.s r.o.

se zabývá činnostmi pro předprojektovou a projektovou přípravu kompletních staveb nebo jejich částí, inženýrskými činnostmi, poradenstvím a technickými pomocemi při přípravě a realizaci staveb ve všech oblastech investiční výstavby.

TENEL spol.s r.o.

provádí a zajišťuje následující činnosti a služby:

·         konzultace, poradenství a technické pomoci při přípravě a návrhu staveb, jako je zpracování specifikací podkladů a průzkumů, specifikací potřebných prací a profesí, analýz požadavků na stavby, posuzování stavenišť pro uvažované stavby apod.

·         poradenství pro zpracování zadávacích požadavků na projektovou přípravu staveb

·         zpracování generelů závodů, investičních záměrů, studií a variantních řešení

·         zpracování nabídkových projektů pro investory a dodavatele

·         zpracování dokumentací skutečného stavu stávajících objektů, technologií, inženýrských sítí, komunikací a energetických systémů

·         zpracování dokumentací k územnímu řízení (DUR)

·         zpracování dokumentací pro stavební řízení (DSP)

·         zpracování dokumentací pro provedení stavby (DPS)

·         zpracování dokumentací pro výběr dodavatele stavby (DZS)

·         činnost generálního projektanta

·         koordinace jednotlivých částí dokumentací

·         průzkumy potřebné pro zpracování dokumentací

·         příprava podkladů a projednávání podkladů a dokumentací k územnímu řízení s dotčenými orgány a organizacemi pro vydání územního rozhodnutí

·         obstarání územního rozhodnutí

·         příprava podkladů a projednávání podkladů a dokumentací pro stavební řízení s dotčenými orgány a organizacemi pro vydání stavebního povolení

·         obstarání stavebních povolení

·         autorské dozory nad dodržováním stavebních povolení při zpracování dokumentací pro provedení staveb

·         autorské dozory při realizacích staveb

·         zpracování dokumentací skutečného provedení staveb pro kolaudace

·         spolupráce sdodavateli a investory při zkušebních provozech, garančních zkouškách, kolaudačních řízeních a při závěrečných vyúčtování staveb

·         zpracování požárně-technických posouzení objektů a staveb

·         posuzování staveb z hlediska hygieny a bezpečnosti práce

·         zajišťuje zpracování světelně-technických studií a projektů

·         zpracování hlukových a rozptylových studií

·         vypracování protokolů o stanovení vnějších vlivů

·         poradenství a spolupráci při přípravě a vyhodnocování poptávkových a nabídkových řízení

·         poradenství při zajišťování know-how a zprostředkování nákupů tuzemských a zahraničních technologií

·         poradenství při stanovení dodavatelských systémů

·         zpracování věcných a časových harmonogramů postupu výstavby a jejich vyhodnocování

TENEL spol.s r.o.

se mimo jiné specializuje na:

·         stavby výrobních areálů, občanské vybavenosti a administrativních budov

·         skladové a výrobní technologie

·         technologie sklářského, spotřebního a potravinářského průmyslu

·         energetiku, jako jsou kotelny, nouzové zdroje el. energie, trafostanice

·         technické zařízení budov tj. větrání, vytápění, chlazení, stavební elektroinstalace apod.

·         zdroje technických medií, jako jsou kompresorové stanice, vakuové stanice

·         na systémy potrubních rozvodů

·         silnoproudé rozvody

TENEL spol.s r.o.

byla založena v roce 1991. V současné době má 12 zaměstnanců, z nichž čtyři jsou autorizovaní inženýři a tři autorizovaní technici v oborech pozemní stavby, technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb se specializací na elektrotechnická zařízení, vytápění a vzduchotechniku.

TENEL spol.s r.o.

provádí a zajišťuje výše uvedené činnosti a služby vlastními zaměstnanci s dlouhodobými zkušenostmi v investiční výstavbě v trvalé spolupráci s řadou dalších projekčních firem, architektů a jednotlivých specialistů.

TENEL spol.s r.o.

spolupracuje pouze s dlouhodobě prověřenými specializovanými firmami vybavenými autorizovanými inženýry a techniky v oborech požární technika, hygiena a bezpečnost práce, životní prostředí, statika, architektura, návrhy interiérů a v dalších úzce specializovaných oborech.

TENEL spol.s r.o.

má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

TENEL spol.s r.o.

zpracovala od svého vniku v roce 1991 více jak 1500 zakázek. <>

TENEL spol.s r.o.

sídlí v Praze 5 - Smíchově, v blízkosti stanice metra Anděl.

mapa